ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ახალი ამბები

nino ananiaSvili

Intro

nino ananiaSvili
1963 wlis 28 marts daibada TbilisSi igi 10 wlis asakSi Sevida v.Wabukianis saxelobis qoreografiul saswavlebelSi. 13 wlis moskovis qoreografiul sabaleto saswavlebelSi gadavida. 1981 wlidan is moskovis didi Teatris balerinaa, xolo 1985 wlidan _ prima-balerina. daxvewilma stilma da iSviaTma dramatulma talantma nino ananiaSvili Tanamedroveobis erT-erT yvelaze aRiarebul mocekvaved aqcia.

  1988 wlidan msoflios yvelaze prestiJul sabaleto scenebze iwyebs cekvas.Mmiwveulia niu-iork siTi baletSi, kovent gardenis samefo TeatrSi, metropolitan operaSi, agreTve SvedeTis, norvegiis, portugaliis, fineTis, bavariis, montekarlos, birmingemis, bostonis, tokiosa da sxva sabaleto scenebis xSiri stumaria. 1997 wels amerikis biografiulma institutma ananiaSvils saukeTeso qalbatonis wodeba mianiWa.
1999 wels ki mas safrangeTis mefeTa dinastiis warmomadgenlis, princesa maria de burbonis mier dawesebuli premia, "oqros qalRmerTi" gadasces.
amerikuli sabaleto Teatris samxatvro xelmZRvaneli kevin makkenzi igonebs, rom nino ananiaSvilis cekviT moxiblula da gadauwyvetia es qarTveli gogona miewvia amerikul sabaleto TeatrSi, sadac man ganacvifra mayurebeli da dRemde moRvaweobs, rogorc prima balerina. nino ananiaSvilis Camosvla iseTive sasikeTo movlenaa, rogorc gasuli saukunis 30-iani wlebis bolos vaxtang Wabukianis dabruneba saqarTveloSi. qalbatoni nino saswavleblis samxatvro xelmZRvanelis ampluaSi gvevlineba. msoflio baletis varskvlavma, romelsac  araerTi qveynis did TeatrebSi hqonda SesaZlebloba SemoqmedebiTi saqmianobis gagrZelebisa, samSobloSi dabruneba amjobina.

"Cems cxovrebaSi yvelaferi SemTxveviT xdeba da mainc vfiqrob, araferi xdeba SemTxveviT. figuruli srialis skolidan rom wamovedi, maSin Semiyvarda Cemi profesia.survili imisa, rom balerina vyofiliyavi, bevr adamians hqonda: mSoblebs, bebias. ala dvali is adamiania, vinc figuruli srialis skolidan baletze gadamiyvana. jer Tamar vixodcevasTan movxvdi, Semdeg ki moskovis saswavlebelSi _ natalia zolotovasTan, swored man gamiyvana saerTaSoriso asparezze. wlebis manZilze vmuSaobdi moskovis did TeatrSi raisa struCkovasTan. ai, ase etapobrivad da bunebrivad moxda yvelaferi. garwmunebT, arasdros damigegmavs, warmatebuli gavmxdariyavi. esec bunebrivad moxda.yovelTvis vfiqrobdi, rom viqnebodi iq, sadac saWiro viyavi, sadac xalxs vWirdebodi. es SeiZleba yofiliyo amerikaSi, ruseTSi, magram, sabednierod, Cems ers davWirdi. Cveni saswavleblis momavali Taobis winaSe iSleba axali samyaro, romelic maT lamazi ocnebebis ganxorcielebis saSualebas miscems. gisurvebT warmatebebs!"

n. ananiaSvili - v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavleblis samxatvro xelmZRvaneli

სამხატვრო ხელმძღვანელი- ნინო ანანიაშვილი
საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"

 
სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში

 
ინფორმაცია
სასწავლებლის 17 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
MoTuWeThFrSaSu
კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი(+ 99532 ) 98 86 49
e-mail:ballet_zuka @ yahoo.com
© copyright1 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia