ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ახალი ამბები

Cvens Sesaxeb.

1936 wlis 27 dekemberi SeiZleba CaiTvalos qarTuli klasikuri baletis dabadebis TariRad. am dRes Tbilisis operisa da baletis Teatris scenaze daidga pirveli qarTuli baleti, "mzeWabuki" (kompozitori a. balanCivaZe, baletmaisteri v. Wabukiani, mxatvari s. virsalaZe), Tumca saqarTveloSi klasikuri baletis damkvidreba ufro adre daiwyo.

1916 wels italielma mocekvavem maria perinim saqarTveloSi pirveli kerZo sabaleto studia gaxsna, romelic 1920 wlidan operisa da baletis Teatris saxelmwifo sabaleto skolad gadakeTda (direqtori da wamyvani pedagogi 1920 wlidan m. perini iyo).

perinim ufrosi da saSualo Taobis mTeli pleada
aRzarda, maT Soris: vaxtang da Tamar Wabukianebi,
n. ramiSvili, v. vronski, l. gvaramaZe, m. baueri,
i. da d. aleqsiZeebi, i. suxiSvili, s. sergeevi, i. arbatovi,
s. virsalaZe, l. CikvilaZe, l. da J. semionovebi,
m. kazineci, S. ToiZe, s. vekua, e. araratova, s. gorski,
i. metreveli, a. wereTeli, k. nadareiSvili da mravali sxva.

1934 wels cnobilma qoreografma da Teoretikosma
d. javriSvilma m. perinis skola qoreografiul studiad gadaakeTa. 1935 wlidan studias qoreografiuli skola, xolo 1951 wlidan saxelmwifo qoreografiuli saswavlebeli ewoda.

1951 _ 1977 wlamde saswavlebels saTaveSi Caudga
v. Wabukiani, romelsac sruliad gansakuTrebuli adgili uWiravs qarTuli erovnuli baletis istoriaSi.

vaxtang Wabukiani, klasikuri qarTuli baletis fuZemdebeli, 1910 wels daibada. 1922 _ 23 wlebSi swavlobda Tbilisis operisa da baletis TeatrTan arsebul perinis sabaleto studiaSi. 1926 wels swavla gaagrZela leningradis qoreografiul saswavlebelSi. 1929 _ 41 wlebSi igi iyo leningradis operisa da baletis Teatris solisti.

Tbilisis saxelmwifo qoreografiul saswavlebelSi mosvlisTanave man umniSvnelovanesi reformebi ganaxorciela. 1959 wels misi iniciativiT aSenda axali saswavlebeli, sadac aRizarda msoflio baletis araerTi cnobili saxe: nino ananiaSvili, nika ciskariZe, irma nioraZe, igor zelinski, maia zuraSvili, daTo maxaTeli, elene glurjiZe, lali kandelaki, daTo xozaSvili da sxvebi.
v. Wabukianis Semoqmedebis ZiriTadi mizani qarTuli klasikuri baletis erovnul Zirebze dafuZneba iyo.

saswavlebels daarsebidan xelmZRvanelobdnen: maria perini, vaxtang javriSvili, serafima vekua, vaxtang Wabukiani, baram baramiZe, gogi aleqsiZe, beqar monavardisaSvili, Tamaz vaSakiZe, nugzar maxaTeli. 2004 wlidan qarTveli balerina nino ananiaSvili zaqaria faliaSvilis saxelobis operisa da baletis Teatris sabaleto dasisa da v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavleblis samxatvro xelmZRvanelia, xolo saswavleblis direqtori _ zviad baqraZe.

v.Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebeli erTaderTia qveyanaSi, romelic amzadebs profesional baletis msaxiobebs. saswavlebelSi klasikuri cekva wamyvani disciplinaa. Yyvela specialuri sagani, romelic aq iswavleba, erTmaneTTan urTierTkavSirSia, rac profesionali baletis msaxiobis momzadebas uwyobs xels.

saswavlebelSi specialuri sagnebis swavleba Semdeg disciplinebs moicavs: klasikuri cekva, wyvilTa cekva, istoriul-yofiTi cekva, saxasiaTo cekva, Tanamedrove da qarTuli cekva, riTmika, grimi, msaxiobis ostatoba da sxva.

mTeli wlis ganmavlobaSi saswavleblis moswavleebi aqtiurad monawileoben sxvadasxva speqtaklebSi, romelic idgmeba operisa da baletis saxelmwifo akademiur TeatrSi _ petre Caikovskis "maknatuna", "gedebis tba"; minkusis "don kixoti"; adanis "Jizeli"; juzepe verdis "aida"; hertelis "amao sifrTxile"; feliqs mendelsonis ,,zafxulis Ramis sizmari"; mocartis "mocartiana"; h.S. paulis "konservatoria" da sxv.

Intro
საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
ინფორმაცია
სასწავლებლის 15 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
ნინო ანანიაშვილი-
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე-
სასწავლებლის დირექტორი

კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
e-mail: ballet_zuka@yahoo.com

გამოხმაურება


© Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia