ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ნინო ანანიაშვილი
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე
სასწავლებლის დირექტორი

swavlebelSi miRebis pirobebi

Intro
მოსამზადებელ ჯგუფებში ონლაინ რეგისტრაცია (შევსებული ბლანკი გამოაგზავნეთ სასწავლებლის ელ ფოსტაზე ballet_zuka@yahoo.com)
 
სწავლების წლებზე ონლაინ რეგისტრაცია (შევსებული ბლანკი გამოაგზავნეთ სასწავლებლის ელ ფოსტაზე ballet_zuka@yahoo.com)
 
საბიუჯეტო სექტორი
სასწავლებელში სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 წლით ორ საფეხურზე: ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა.

 • ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა (სწავლების I წლიდან სწავლების V წლის ჩათვლით)

  • სასწავლებელში სწავლების I წელზე მოსწავლეთა მიღება ხდება საკონკურსო სისტემის (სამი ტური) გავლის შედეგად. მისაღებ კონკურსზე დაიშვებიან პრეტენდენტები, რომელთა ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსადეგია ბალეტის შესასწავლად (სწავლების პირველ წელზე 9-10 წლის, მოსწავლეები რომლებმაც დაამთავრეს საჯარო სკოლის მეოთხე კლასი).
    
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, განცხადებას თან ერთვის:
    
  • ცნობა სკოლიდან (თუ რომელ კლასში ირიცხება ამჟამად)
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

   
  • I ტური ტარდება სპეციალურად გამოყოფილ საბალეტო დარბაზებში, სადაც კომისიის წევრები ეცნობიან ჩამბარებელი პრეტენდენტის გარეგნულ სცენურ და ფიზიკურ-პროფესიონალურ მონაცემებს;
    
  • II (სამედიცინო) ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისათვის ვინც წარმატებით გაიარა I ტური. პრეტენდენტების შემოწმება წარმოებს სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გულმოდგინედ მოწმდება ჩამბარებლის ჯანმრთელობა, განისაზღვრება სხეულის აგებულების ტიპი.
    
  • III ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისთვის ვინც გადალახა I და II ტური. საბალეტო დარბაზში, საბოლოოდ ფასდება პრენენდენტების გარეგნულ-სცენიური და პროფესიონალური ფიზიკური მონაცამები, განისაზღვრება მათი მხატვრული ნიჭიერება, აგრეთვე რითმიულობა.
    
   სამივე ტურის დაჯამების შედეგად ის პრეტენდენტები, რომელთა მონაცემებიც შეესაბამება საბალეტო სტანდარტებს ირიცხებიან საბიუჯეტო სექტორზე, ხოლო დანარჩენ პრეტენდენტებს სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ სწავლა განახორციელონ არასაბიუჯეტო სექტორზე.
 • სამწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა (სწავლების VI წლიდან VIII წლის ჩათვლით განხრების მიხედვით: ბალეტის მსახიობის განხრა; თანამედროვე და სახასიათო განხრა)

 • სასწავლებელში სწავლების მეექვსე წელზე (განხრების მიხედვით) მიღება წარმოებს საკონკურსო სისტემით(ტურების მიხედვით).

  ბალეტის მსახიობის განხრა

   ჩაბარება შეუძლიათ იმ მოსწავლეებს რომლებმაც დაამთავრეს სასწავლებლის ხუთწლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა ან მათ ვისაც სხვაგან აქვს მიღებული კლასიკური ცეკვის დაწყებითი განათლება, რომელიც მოიცავს საერთო პროგრამას სწავლების I-V წლების ჩათვლით.
    
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, განცხადებას თან ერთვის:
    
  • ცნობა სკოლიდან (თუ რომელ კლასში ირიცხება ამჟამად)
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

   
  კონკურსი მოიცავს ორ ტურს:
   
 • I ტური ტარდება სპეციალურად გამოყოფილ საბალეტო დარბაზებში, სადაც კომისიის წევრები ეცნობიან ჩამბარებელი პრეტენდენტის გარეგნულ სცენურ და ფიზიკურ-პროფესიონალურ მონაცემებს
   
 • II სამედიცინო ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისათვის ვინც წარმატებით გაიარა I ტური. პრეტენდენტების შემოწმება წარმოებს სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გულმოდგინედ მოწმდება ჩამბარებლის ჯანმრთელობა, განისაზღვრება სხეულის აგებულების ტიპი.
   
  კონკურსის საფუძველზე, ბალეტის მსახიობის განხრაზე ჩაირიცხებიან ის მოსწავლეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ კლასიკური ცეკვის ე.წ. პროფესიონალურ მოთხოვნებს

 • თანამედროვე და სახასიათო ცეკვების განხრა

  • ჩაბარება შეუძლიათ იმ მოსწავლეებს რომლებმაც დამთავრეს სასწავლებლის ხუთლიანი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა და / ან გავლილი აქვთ სახასიათო ცეკვის შესაბამისი პროგრამა.
    
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, განცხადებას თან ერთვის:
    
  • ცნობა სკოლიდან (თუ რომელ კლასში ირიცხება ამჟამად)
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

   
  კონკურსი მოიცავს ორ ტურს:
   
 • I ტური სპეციალურად გამოყოფილ საბალეტო დარბაზებში, სადაც კომისიის წევრები ეცნობიან ჩამბარებელი პრეტენდენტის გარეგნულ–სცენიურ და ფიზიკურ–პროფესიონალურ მონაცემებს მოსწავლეებმა თანმიმდევრული სირთულის მიხედვით უნდა წარმოაჩინონ: ცეკვის ტექნიკის სრულყოფილი ფლობა, პლასტიკური გამომხატველობა, შესაძლებლობა გადმოსცეს ცეკვის დროს გამოყენებული მუსიკის ხასიათი და მისი ემოციური შინაარსი, კოორდინაცია და არტისტიზმი.
   
 • II სამედიცინო ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისათვის ვინც წარმატებით გაიარა I ტური. პრეტენდენტების შემოწმება წარმოებს სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გულმოდგინედ მოწმდება ჩამბარებლის ჯანმრთელობა, განისაზღვრება სხეულის აგებულების ტიპი.
   
  კონკურსის საფუძველზე, თანამედროვე და სახასიათო ცეკვების განხრაზე ჩაირიცხებიან ის მოსწავლეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის პროფესიონალურ მოთხოვნებს

 • არა საბიუჯეტო სექტორი
  სასწავლებელში არასაბიუჯეტო სექტორზე სწავლება ხორციელდება სწავლების შემდეგი ფორმების მიხედვით:
 • მოსამზადებელი ჯგუფები

  • მოსამზადებელ ჯგუფებში მიღება ხდება შესარჩევი ტურის გავლის შედეგად, სადაც მოწმდება პრეტენდენტის ფიზიკური და პროფესიონალური მონაცემები. მოთხოვნების წაყენება ხდება მათი ასაკის გათვალისწინებით.
    
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, განცხადებას თან ერთვის:
    
  • ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა #100 (ანკეტიდან ამონაწერი)
  • ცნობა სკოლიდან ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში; თუ რომელ კლასში ირიცხება ამჟამად)
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

 • ხუთწლიანი საბაზო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • სასწავლებელში სწავლების I წელზე მოსწავლეთა მიღება ხდება საკონკურსო სისტემის (სამი ტური) გავლის შედეგად. მისაღებ კონკურსზე დაიშვებიან პრეტენდენტები, რომელთა ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსადეგია ბალეტის შესასწავლად (სწავლების პირველ წელზე 9-10 წლის, მოსწავლეები რომლებმაც დაამთავრეს საჯარო სკოლის მეოთხე კლასი)
    
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, განცხადებას თან ერთვის:
    
  • ცნობა სკოლიდან (თუ რომელ კლასში ირიცხება ამჟამად)
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი
    
 • I ტური ტარდება სპეციალურად გამოყოფილ საბალეტო დარბაზებში, სადაც კომისიის წევრები ეცნობიან ჩამბარებელი პრეტენდენტის გარეგნულ სცენურ და ფიზიკურ-პროფესიონალურ მონაცემებს;
   
 • II სამედიცინო ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისათვის ვინც წარმატებით გაიარა I ტური. პრეტენდენტების შემოწმება წარმოებს სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც გულმოდგინედ მოწმდება ჩამბარებლის ჯანმრთელობა, განისაზღვრება სხეულის აგებულების ტიპი.
   
 • III ტური ტარდება იმ პრეტენდენტებისთვის ვინც გადალახა I და II ტური. საბალეტო დარბაზში, საბოლოოდ ფასდება პრეტენდენტების გარეგნულ-სცენიური და პროფესიონალური ფიზიკური მონაცამები, განისაზღვრება მათი მხატვრული ნიჭიერება, აგრეთვე რითმიულობა.
   
 • სამივე ტურის დაჯამების შედეგად, საგამოცდო კომისიის გადაწყვეტილებით პრეტენდენტებს შეეთავაზებათ ფასიანი სწავლება. პრეტენდენტთა კანონიერი წარმომადგენლის სურვილის ( თანხმობა უნდა განაცხადოს განცხადებით) შემთხვევაში შეუძლიათ სწავლა განახორციელონ ფასიანი სწავლების I წელზე
   
 • სამოყვარულო სტუდია

  • მოსწავლეთა მიღება ხდება გამოცდების გარეშე, შემდეგ საბუთებზე დაყრდნობით:
   განცხადება პრეტენდენტის მიღების შესახებ იწერება პირადად ან კანონიერი წარმომადგნლის მიერ სასწავლებლის დირექტორის სახელზე, წარმოდგელი უნდა იყოს:
    
  • დაბადების მოწმობის ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • პრედენდენტის ან მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი
    
 • სამოყვარულო სწავლების ჯგუფები

  • მოსწავლეთა მიღება ხდება გამოცდების გარეშე, შემდეგ საბუთებზე დაყრდნობით:
    
  • პასპორტის დამოწმებული ასლი (უცხოელი მოსწავლის შემთხვევაში)
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • არასრულწლოვანი მოსწავლის შემთხვევაში: სათანადოდ დამოწმებული მშობლის თანხმობა (უცხოელი მოსწავლის შემთხვევაში)
  • მშობლის განცხადება (ქართველი მოსწავლის შემთხვევაში)
    
 • ერთი თვიდან წლამდე სწავლება

  • მოსწავლეთა მიღება ხდება გამოცდების გარეშე, შემდეგ საბუთებზე დაყრდნობით:
    
  • პასპორტის დამოწმებული ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • არასრულწლოვანი მოსწავლის შემთხვევაში: სათანადოდ დამოწმებული მშობლის თანხმობა (უცხოელი მოსწავლის შემთხვევაში)
    
 • ერთწლიანი სწავლებიდან ხუთწლიან სწავლებამდე სწავლება

  • მიღება ხდება საგამოცდო სისტემით. საგამოცდო კომისია გამოცდის გავლის შედეგად განსაზღვრავს, პრეტენდენტის პროფესიული მონაცემების მიხედვით, თუ რომელ კლასში (სწავლების IV დან VIII წლის ჩათვლით) იქნება მისი ჩარიცხვა შესაძლებელი. პრეტენდენის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია:
    
  • პასპორტის დამოწმებული ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • არასრულწლოვანი მოსწავლის შემთხვევაში: სათანადოდ დამოწმებული მშობლის თანხმობა
  • ცნობა ან სხვა დამადასტურებელი საბუთი მოსწავლის მიერ კლასიკური ცეკვის დაწყებითი ან ქორეოგრაფიული განათლების მიღების შესახებ.
    
 • ექსტერნი სწავლება

  • ჩარიცხვა შესაძლებელი იქნება საგამოცდო კომისის შედეგების მიხედვით შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:
    
  • პასპორტის დამოწმებული ასლი
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • ბალეტის მსახიობის განხრით მუშაობის დამადასტურებელი ცნობა
  • ცნობა ან სხვა დამადასტურებელი საბუთი მოსწავლის მიერ კლასიკური ცეკვის დაწყებითი ან ქორეოგრაფიული განათლების მიღების შესახებ.
    
 • თეატრალური სტუდია

  • ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრებით და შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:
    
  • სამი ფოტო-სურათი 3/4
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • მშობლის განცხადება/ან პირადი განცხადება (სრულწლოვანის შემთხვევაში)
    

  ახალი ამბები
  საბალეტო ლექსიკონი
  დოკუმენტური ფილმი
  "ბალეტი საქართველოში"

   
  სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
  საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
  თავგადასავალი საქართველოში

   
  ინფორმაცია
  სასწავლებლის 20 წლის
  გაწეული მუშაობის ანგარიში
  MoTuWeThFrSaSu
  კონტაქტი:

  ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
  ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
  ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
  e-mail:balletschoolge@gmail.com
  ballet_zuka@yahoo.com

  გამოხმაურება


  © Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
  Site created 2007.Tbilisi.Georgia