ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ნინო ანანიაშვილი
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე
სასწავლებლის დირექტორი

გამოხმაურება

Intro

"me, rogorc sabaleto xelovnebis "Tavgadakluli" moyvaruli, Zalian gamaxara q-n nino ananiaSvilis TbilisSi dabrunebam, romlis uzado xelovnebis xilva yovelTvis mxiblavda da did siamovnebas maniWebda.Qqalbatoni nino, rogorc Seudarebeli mocekvave, unikaluri movlenaa msoflio sabaleto xelovnebaSi. amis Sesaxeb araerTxel dawerila da kidev mravaljer daiwereba presaSi Tu specialur literaturul wyaroebSi. igi ara marto didi balerinaa, aramed maRali adamianuri RirsebebiT Semkuli pirovnebac gaxlavT da am TvisebebiT sayovelTao aRiareba, didi siyvaruli da pativiscema daimsaxura rogorc CvenSi, aseve msoflio sabaleto samyaroSi. vimedovneb, rom qalbaton ninos xelmZRvanelobiT Tbilisis zaqaria faliaSvilis saxelobis operisa da baletis Teatris sabaleto dasi, mTlianad qarTuli baleti ara marto daibrunebs warsul didebas, aramed sul male daipyrobs axal mwvervalebas da damsaxurebul aRiarebas povebs msoflioSi, xolo vaxtang Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebelSi qarTuli baletis Rirseuli cvla aRizrdeba misi xelmZRvanelobiT".

ლევან ჩხეიძე

ვ. ჭაბუკიანის საერთაშორისო
ცენტრის პრეზიდიუმის წევრი

msoflio mniSvnelobis varskvlavis-nino ananiaSvilis dabrunebiT saqarTveloSi, qarTul sabaleto xelovnebaSi daiwyo axali, mniSvnelovani etapi.
yvela gastroli romelic q-n ninos TaosnobiT Catarda am wlebis manZilze, mniSvnelovania qarTuli baletisaTvis. sasiamovnoa, rom yvela es gastroli triumfiT Catarda. gamoCndnen axali saxeebi. aRsaniSnavia rom msoflio presa erTxmad aRniSnavs qarTuli baletis maRal profesionalizms da qarTul balets did momavals uwinaswarmetyvelebs.
nino ananiaSvilis gamoCeniT msoflio baletSi, erTi tendencia SeiniSneba, qalbatoni nino gaxda misabaZi bevri qarTveli gogonasTvis: "mec iseTi unda gavxde, rogorc ninoa."
qarTveli gogonebi Tamamad euflebian am urTules xelovnebas da Zalian mniSvnelovania, rom qarTuli baleti sagrZnoblad gaqarTulda.
v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebeli akvania momavali varskvlavebisaTvis. axali direqcia Zalisxmevas ar iSurebs SemoqmedebiTi warmatebisaTvis. tradiciuli, yovelwliuri gamosaSvebi saRamoebi naTlad asaxavs am bolo wlebSi qarTuli sabaleto xelovnebis winsvlas. gza davulocoT saswavleblis xelmZRvanelobas, pedagog-maswavleblebsa da moswavleebs momavali didi gamarjvebisaken.

სახალხო არტისტი დოდო ჭიჭინაძე სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე

Zalian meamayeba, rom vaxtang Wabukianis saxelobis sabaleto xelovnebis saswavleblis aRzrdili var. mTeli Cemi bavSvoba dakavSirebuli iyo nino ananiaSvilis saxelTan. yoveli misi warmateba, TiToeuli Cvenganis warmateba iyo, Cven yovelTvis vamayobdiT qarTveli gogonas warmatebebiT, radgan igi saqarTvelos siamayea. Mmaxsovs , rogori bednierebi viyaviT, rodesac misi saocari niWiT aRfrTovanebuli ucxoelebi gvilocavdnen mis warmatebas varnis saerTaSoriso konkursze.
dRes nino saqarTvelos daubrunda da saTaveSi Caudga qarTul balets. CemTvis Oormagad sasixaruloa saswavleblis dRevandeli warmatebebi, radgan saswavlebels Cemi megrobrebi xelmZRvaneloben.
 
Cemo Zvirfasebo gisurvebT warmatebebs da msoflio triumfebs.

usazRvroa bedniereba, rodesac xedav Tu ra simaRleebs miaRwia
v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebelma, rodesac mas saTaveSi Caudga msoflioSi cnobili prima balerina, legendad qceuli, baletis dedofali qalbatoni nino ananiaSvili, romelmac itvirTa da Tavis Tavze aiRo udidesi misia, qarTuli baletis aRorZinebisa da misi, msoflio asparezze warmoCenisaTvis.
saqarTvelo erT-erTi uZvelesi qoreografiuli xelovnebis mqone qveyanaa., es iseTi Rirebulebebia, romliTac dRes saqarTvelos SeuZlia iamayos da SesTavazos igi Tanamedrove civilizebul samyaros. istoriis gadasaxedidan Tu SevafasebT SeiZleba davaskvnaT, rom Tavisi bunebiT da TviTmyobadobiT akademiur qarTul balets mudam warmateba sdevda Tan. qarTveli mocekvaveebi ewevian aqtiuri moRvaweobas ara marto saqarTveloSi, aramed mTels msoflioSi.
saswavlebelis saqmianobas didi mniSvneloba eniWeba am kulturuli memkvidreobis SenarCunebisa da Semdgomi ganviTarebisaTvis. saswavlebelSi nabij – nabij izrdebian saukeTeso baletis mocekvaveebi, romlebic xval saqarTvelos saxels msoflioSi kidev ufro warmoaCenen.
warmatebas da winsvlas vusurvebT saswavleblis administracias, pedagogebs da moswavleebs, vardebiT yofiliyos mofenili maTi gza saswavleblidan msoflio Teatrebamde.

სახალხო არტისტი ოთარ მეღვინეთხუცესი სახალხო არტისტი გურანდა გაბუნია

moxarulebi varT, rom mogveca saSualeba guliTadaT mivulocoT didi warmatebebi v. Wabukianis saxelobis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavlebels. Mman, msoflioSi cnobili prima balerinis qalbaton nino ananiaSvilis xelmZRvanelobiT mcire da rTul periodSi SesZlo aRzeveba, saxelovnebo swavlebis da saSemsruleblo kulturis daxvewa da sazogadoebaSi yovel wels axal - axali siurprizebiT wardgena.
igi erTaderTi saswavlebelia, romelic Cvens Svilebs profesionalurad aziarebs `msoflio xelovnebas – sabaleto cekvas~. iyo maradiuli NniSnavs , rom SesZlo gaacocxlo warsuli da es silamaze gauziaro mayurebels.
gvinda didi madloba gamovxatoT saswavleblis administraciisa da pedagogebis mimarT Tavdauzogavi SromisaTvis da vusurvebT aRezardoT msoflio donis varskvlavebi Cveni qveynis sakeTildReod.

საოპერო მომღერალი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურიატი. თამარ ჯავახიშვილი-ივერი

დღეს ჩვენ მოგვეცა საშუალება დავსწრებოდით ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწოფო სასწავლებელის გამოსაშვებ საღამოს, რომელიც მიეძღვნა გამოჩენილი ბალეტმაისტერის უნიჭიერესი მოცეკვავის და პედაგოგის ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადების ასი წლისთავს. დაუზოგავი შრომის შედეგია ის წარმატებები, რასაც სასწავლებელმა ამ მოკლე პერიოდში მიაღწია. აღფრთოვანებულნი!, გულითადათ ვულოცავთ ყველა მოსწავლეს და პედაგოგს ძალიან ლამაზი და პროფესიონალური საღამოს ჩატარებას, გულითადი თანაგრძნობით ვუსურვებთ მათ წინსვლას, მშვიდობას და ნაყოფიერ მოღვაწეობას.
როგორც ვიცით, პირველად საქართველოს ისტორიაში სასწავლებელმა გამოსცა საბალეტო სიტყვათა ლექსიკონი და განმარტებითი სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე, რომელიც აგრეთვე მიეძღვნა ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადების ასი წლისთავს.
ვსარგებლობთ შემთხვევით - სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელს ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს და სასწავლებლის ადმინისტრაციას ვუხდით მადლობას საბალეტო ხელოვნების აყვავებისათვის, ხოლო დღეს ჩატარებული საღამო კი სამუდამოდ დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში.
ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს გადაარჩენს რწმენა და ხელოვნება !

რუსთაველის თეატრის მართველი ზაალ ჩიქობავა სახალხო არტისტი გურამ საღარაძე
>დამსახურებული არტისტი ჯემალ ღაღანიძეა დამსახურებული არტისტი სოსო ლაღიძე
რუსთაველის თეატრის მსახიობი მურმან ჯინორია რუსთაველის თეატრის დასის მმართველი დავით უფლისაშვილი
რუსთაველის თეატრის მსახიობი მარინა კახიანი რუსთაველის თეატრის მსახიობი მანანა აბრამიშვილი

ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის მოსწავლეებს, პედაგოგებს, ადმინისტრაციას მადლობას ვუხდით იმ ლამაზი საღამოსათვის, რომელმაც ასეთი დიდი სიამოვნება მოგვანიჭა. გისურვებთ ამაყად გეტარებინოთ მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მოცეკვავის, პედაგოგისა და ქორეოგრაფის ვახტანგ ჭაბუკიანის უკვდავი სახელი.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს გაწეული შრომისათვის და იმ დიდი ღვაწლისათვის, რომელიც აისახა სასწავლებლის მოსწავლეების პროფესიონალიზმსა და წინსვლაში.

მწერალი გიგი სულაკაური მწერალი-დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი

გულითადად ვულოცავთ დიდ წარმატებას ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელს, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბრწყინვალე ვარსკვლავი ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი. გვინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ, ყველა იმ აღსაზრდელსა და პედაგოგს, რომლებმაც დიდი სიამოვნება და ლამაზი საღამო გვაჩუქეს, სპეკტაკლი „ექიმი აიბოლიტი“ ძალიან შთამბეჭდავი და მხიარული იყო. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს გაწეული შრომისთვის, რადგან მისი ნიჭი და პროფესიონალიზმი ყველა მოსწავლეში აისახება. გისურვებთ წინსვლას და წარმატებას.

ოპერის მომღერალი, მრავალგზის კონკურსების ლაურიატი,
ფონდი „იავნანა“-ს პრეზიდენტი პაატა ბურჭულაძე
 
 

დიდი ტრიუმფით და ოვაციებით ჩატარდა ვ.ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის გამოსაშვები საღამო.
პროგრამა სადაც მთელი სასწავლებლის აღსაზრდელები იღებდნენ მონაწილეობას იყო შთამბეჭდავი და პროფესიონალიზმით გამორჩეული, რაც სასწავლებლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის დიდი ღვაწლი და დამსახურებაა. გულითადათ ვულოცავთ და დიდ მადლობას ვუხთით სასწავლებლის აღსაზრდელელბსა და პედაგოგებს იმ გაწეული შრომისთვის, რამაც ჩვენ დიდი სიამოვნება და სიხარული მოგვანიჭა.

საქართველოს სახალხო არტისტი
სახელმწიფო პრემიის ლაურიატი ვ. წიგნაძე
 
 

დღეს მოგვეცა საშუალება დავსწრებოდით ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის გრანდიოზულ გამოსაშვებ საღამოს. პირველად სასწავლებლის ისტორიაში ნაჩვენები იყო სამი არაჩვეულებრივი სპექტაკლი და საკონცერტო პროგრამა, სადაც სასწავლებლის 300 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. აგრეთვე მივესალმებით სასწავლებლის ხელმძღვანელობის ჰუმანურ ნაბიჯს 3 მაისს ჩაეტარებინა საქველმოქმედო კონცერტი და მის საყურებლად მოეწვია 300 -მდე სოციალურად დაუცველი და უნარ შეზღუდული ახალგაზრდობა.
აღფრთოვანებულნი, ვულოცავთ სასწავლებლის მოსწავლეებს, პედაგოგებს და ღონისძიების ორგანიზატორებს ძალზედ ლამაზი და პროფესიონალური საღამოების ჩატარებას, ვუსურვებთ მათ წინსვლას და ნაყოფიერ მოღვაწეობას!
უდიდესი მადლობა ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს გაწეული შრომისთვის და დიდი ღვაწლისთვის. უდაოა, რომ საქართველოს აქვს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიონალური საბალეტო სასწავლებელი.
ძვირფასებო და საუკეთესნო !!! გისურვებთ წარმატებებს.

ფსიქოლოგი სალომე ვაჩნაძე  
 
ახალი ამბები
საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"

 
სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში

 
ინფორმაცია
სასწავლებლის 17 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
MoTuWeThFrSaSu
კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
e-mail: ballet_zuka@yahoo.com

გამოხმაურება


© Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia