ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ახალი ამბები

ზვიად ბაქრაძე

zviad baqraZe daibada q.TbilisSi 1970 wlis 25 noembers.1992 wels daamTavra saxelmwifo universitetis geografia- geologiis fakulteti da mieniWa geografiis da geoekologiis kvalifikacia.1995 wels daamTavra q. moskovis saerTaSoriso urTierTobaTa saxelmwifo institutTan arsebuli saerTaSoriso biznes skola da mieniWa marTvisa da ekonomikis sferos specialistis kvalifikacia. 1999 wels daamTavra Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakulteti, samarTalmcodneobis specialobiT.

1992-1995 ww. muSaobda Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis geomorfologia-geoekologiis kaTedraze.1995-2002 ww. muSaobda saqarTvelos axalgazrdobis saqmeTa saxelmwifo departamentSi..2002 wels muSaobda saq. iusticiis saministros sasjelaRsrulebis departamentis arasrulwlovanTa aRmzrdelobiTi dawesebulebis direqtorad. 2002-2003 ww.muSaobda saqarTvelos standartizaciis, metrologiisa da sertifikaciis saxelmwifo departamentSi. 2003-2004 ww.iyo registrirebuli kavSiris ,,sazogadoebrivi antikorufciuli inspeqciis damfuZnebeli da Tavjdomaris moadgile. 2004 wlidan muSaobs v.Wabukianis Tbilisis sabaleto xelovnebis saxelmwifo saswavleblis direqtorad.

 

"klasikuri xelovneba qveynis ekonomikuri siZlieris maCvenebelia.qveyanaSi mniSvnelovani nabijebi gadaidga kulturisa da xelovnebis sferoSi msoflio standartebis danergvisaTvis.Cven vcdilobT aRvzardoT maRalkvalificiuri baletis msxiobebi, maRali kulturis da Rrma codnis adamianebi, srulyofilad dauflebuli Tavis profesias.amJamad sawavlebelSi warmatebiT xorcieldeba reforma,romelic or-sam weliwdaSi dasruldeba.Tbilisis sabaleto xelovnebis saswavlebeli unda gaxdes evropaSi erT-erTi prestiJuli sabaleto skola "savizito-baraTi", sadac staJirebas gaivlian rogorc kavkasiis, aseve sxva qveynebis baletis momavali msaxiobebi. msurs, saswavleblis yovel TanamSromels gansakuTrebuli madloba gadavuxado dauRalavi da Tavdadebuli SromisaTvis, vusurvo warmatebebi moswavleebs, romlebmac unda uzrunvelyon msoflioSi qarTuli kulturis popularizacia. Cveni valia, ufro meti energiiTa da STagonebiT vaSenoT axali, demokratiuli, Tavisufali da erTiani saqarTvelo Tanamedroveobisa da momavali TaobebisaTvis.gisurvebT warmatebebs da gamarjvebebs am istoriuli misiis SesrulebaSi"

 

zviad baqraZe -

v. Wabukianis saxelobis

Tbilisis sabaleto xelovnebis

saxelmwifo saswavleblis direqtori

საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"

 
სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში

 
ინფორმაცია
სასწავლებლის 17 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
MoTuWeThFrSaSu
კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი(+ 99532 ) 98 86 49
e-mail:ballet_zuka @ yahoo.com


© copyright1 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia